Regulamin serwisu Modile.pl

Wersja PDF
 

 1. WSTĘP
  1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z Modile.pl przez Użytkowników, w szczególności dokonywania rejestracji Kont Użytkowników, wykorzystywania funkcjonalności Modile.pl.
  2. Każdy Użytkownik ma prawo i możliwość uzyskać dostęp do Regulaminu, odtwarzać go, wyświetlać w czasie przez siebie wybranym - poprzez naciśnięcie na link „Regulamin”, który znajduje się w Modile.pl lub zapisanie treści Regulaminu na wskazanym przez siebie nośniku informacji elektronicznej.
  3. Do korzystania z Modile.pl nie jest potrzebne spełnienie żadnych innych formalnych poza akceptacją niniejszego Regulaminu.
  4. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z Modile.pl lub usług dostępnych za pośrednictwem Modile.pl – jest równoznaczne z akceptacją Regulaminu.
    
 2. DEFINICJE

  Jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, słowa pisane wielką literą otrzymują następujące znaczenie:

  Dzień roboczy – każdy dzień poza sobotami, niedzielami i innymi dniami ustawowo wolnymi od pracy,

  Login – indywidualny identyfikator Użytkownika (ciąg znaków alfanumerycznych), wybrany i uzyskany przez Użytkownika w ramach procesu Rejestracji Konta,

  Hasło – losowy lub oznaczony ciąg znaków (ciąg znaków alfanumerycznych), ustalony indywidualnie przez Użytkownika na potrzeby związane z Rejestracją i dostępem do Konta,

  Konto – oznacza spersonalizowaną witrynę w ramach Modile.pl, zawierającą profil Użytkownika, który dokonał Rejestracji, za pośrednictwem, którego Użytkownik korzysta z funkcjonalności Modile.pl

  Modile – oznacza Modile.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy al. Niepodległości 118/90 (02-577 Warszawa), wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem, 0000636952, NIP: 5213746039, REGON: 365201827, kapitał zakładowy: 500 000 złotych.

  Modile.pl – oznacza serwis internetowy znajdujące się pod adresem URL: www.modile.pl, której administratorem jest Modile,

  Produkty – towary lub usługi świadczone i oferowane przez Sklep, prezentowane za pośrednictwem Modile.pl,

  Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin Modile.pl,

  Sklep – sklep internetowy lub znajdujący się na zewnętrznym serwerze serwis internetowym zarządzany lub należący do podmiotów współpracujących z Modile na podstawie odrębnych umów cywilnoprawnych,  które prezentują lub oferują Produkty za pośrednictwem Modile.pl.

  Transakcja – warunki realizacji umów sprzedaży Produktów zawartych pomiędzy Użytkownikiem a Sklepem, określające w szczególności cenę, czas dostawy oraz właściwości Produktów.

  Użytkownik – każdy podmiot korzystający z sieci Internet, przeglądający treści zamieszczone w Modile.pl,
   

 3. POSTANOWIENIA OGÓLNE
  1. Operatorem i administratorem Modile.pl jest Modile.
  2. Użytkownikami Modile.pl mogą być osoby fizyczne, które ukończyły lat 18 i posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, ale mogące w własnym imieniu nabywać prawa i obowiązki, osoby fizyczne, które ukończyły lat 13, a które nie ukończyły lat 18 w zakresie w jakim mogą nabywać prawa i obowiązki na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
  3. Modile.pl zapewnia Użytkownikowi możliwość: (a) przeglądania informacji o Produktach oferowanych przez Sklepy, (b) wskazanie adresu i przejście na stronę internetową Sklepu, (c) dodawanie własnych zdjęć lub innych grafik prezentujących w szczególności tematykę modową, w tym stylizacje modowe Użytkownika lub inne, (d) dodawanie treści i komentowanie, ocenianie już zamieszczonych materiałów w ramach Modile.pl., (e) dostęp do treści publikowanych w ramach Modile.pl.
  4. Modile informuje Użytkownika, że: (a) nie ponosi odpowiedzialności za rozbieżności pomiędzy stanem faktycznym Produktów, w szczególności dotyczącym ich dostępności, czasu dostawy, ceny lub właściwości a informacjami o  Produktach prezentowanymi w ramach Modile.pl przez Modile lub Sklep, (b) wszelkie zapytania dotyczące Produktów należy kierować bezpośrednio do Sklepu, za pośrednictwem formularzy lub danych kontaktowych zamieszczonych na jego stronie internetowej, (c) Modile nie prowadzi sprzedaży lub pośrednictwa w sprzedaży Produktów, tym samym informacje o Produktach zamieszczone na Modile.pl nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego.
  5. Wszelkie transakcje handlowe, których przedmiotem są Produkty, zawierane lub dokonywane są wyłącznie na warunkach ustalonych pomiędzy Sklepem a Użytkownikiem w ramach obowiązujących przepisów prawa. W związku z powyższym, Modile nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności w związku z terminowością lub prawidłowością realizacji Transakcji, w tym w szczególności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Transakcji, realizacji uprawnień Użytkownika związanych z gwarancją lub rękojmią Produktu, lub terminowością realizacji Transakcji bądź materiałami reklamowymi Sklepu.
    
 4. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik może przeglądać treści Modile.pl: (a) bez konieczności rejestracji Konta, przy czym ten sposób korzystania z Modile.pl ogranicza dostępność Użytkownika do niektórych funkcjonalności Modile.pl; (b) z użyciem indywidualnego Konta, które jest mu przyznane w drodze dokonania poprawnej Rejestracji.
  2. Korzystanie z Modile.pl z użyciem Konta umożliwia Użytkownikowi dostęp do szeregu funkcjonalności serwisu Modile.pl, w szczególności do dodawania zdjęć i grafik, przeglądania historii ich dodawania oraz innych. Funkcjonalność dostępna w ramach Konta może być modyfikowana przez Modile, o czym Użytkownik będzie każdorazowo poinformowany za jego pośrednictwem.
  3. Użytkownik może dokonać Rejestracji Konta w Modile.pl na dwa sposoby:
    

   Poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego,

   Poprzez użycie konta Użytkownika w serwisie Facebook lub Google+, za pomocą danych zawartych na tych profilach, za zgodą Użytkownika.

  4. Po dokonaniu Rejestracji – Użytkownik uzyskuje każdorazowo dostęp do Konta za pomocą (a) wybranego i uzyskanego Loginu i Hasła, lub (b) przy użyciu serwisu Facebook lub Google+ i konta Użytkownika w tych serwisach społecznościowych.
  5. Użytkownik może usunąć Konto w każdym czasie lub zakończy korzystanie z Modile.pl i opuścić Modile.pl.
    
 5. PRAWA,OBOWIĄZKI I OŚWIADCZENIA UŻYTKOWNIKA
  1. Użytkownik zobowiązuje się do: (a) korzystania z Konta wyłącznie osobiście i nieudostępniania Loginu i Hasła osobom trzecim, (b) korzystania z Modile.pl w sposób nienaruszający dóbr osobistych i praw majątkowych lub niemajątkowych innych osób, w tym w szczególności prawa do wizerunku, praw autorskich osób trzecich lub prawa własności przemysłowej, (c) nierozsyłania niezamówionych informacji handlowych własnych lub podmiotów trzecich jak również do nierozsyłania „spamu”, (d) nie ingerowania w treści publikowane przez Modile, (e) niezamieszczania treści, komentarzy lub materiałów w Modile.pl o charakterze bezprawnym lub społecznie za niewłaściwe lub promujących podmioty prowadzące działalność konkurencyjną względem Modile, (f) niegenerowania zawyżonego wolumenu wyświetleń Modile.pl, które nie odzwierciedlają świadomej aktywności innych Użytkowników, (g) niepodejmowania czynności i działań mających na celu lub powodujących zakłócenia w działalności Modile.pl lub naruszających jego integralność lub prawidłowość wyświetlania jego treści.
  2. Użytkownik oświadcza, że: (a) podanego przez niego danego osobowe w formularzu rejestracyjnym należą do Użytkownika, są prawidłowe i zgodne ze stanem faktycznym, (b) umieszczane przez niego treści w ramach serwisu Modile.pl nie będą naruszały praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich, dóbr osobistych, prawa do wizerunku, prawa własności intelektualnej oraz (d) posiada wszelkie zgody lub prawa, wymagane do zgodnego z przepisami prawa powszechnie obowiązującego, do rozporządzania publikowaną treścią, komentarzami i materiałami w ramach Modile.pl, (f) ma świadomość, że Modile nie prowadzi sprzedaży Produktów a prezentowana przez Sklepy materiały reklamowe oraz okres dostępności Produktu ma charakter wyłącznie informacyjny, (g) upoważnia Modile do oznaczania materiałów, treści i danych udostępnionych przez Użytkownika za pomocą loginu, nick’u lub  innymi danymi identyfikującymi Użytkownika, który je umieścił – podanymi podczas procesu rejestracji Konta lub w ramach Konta.
  3. Użytkownik gwarantuje, że w przypadku gdy nie osiągnął wieku pełnoletniości, samodzielnie posiada lub otrzymał potrzebne pozwolenie w wymaganej prawem formie od swoich rodziców lub innych opiekunów prawnych na potrzeby związane z korzystaniem z Modile.pl.
    
 6. PRAWA I OBOWIĄZKI MODILE
  1. Modile ma prawo do: (a) moderowania i edycji treści zamieszczanych przez Użytkowników, (b) komunikacji z Użytkownikiem, w szczególności za pośrednictwem Konta, poczty elektronicznej Użytkownika lub komunikatów prezentowanych w ramach Modile.pl w zakresie związanym z aktywności Użytkownika w ramach Modile.pl jak również działalności Modile, (c) usunięcia Konta Użytkownika w przypadku naruszenia przez Użytkownika Regulaminu, (d) ograniczenia funkcjonalności Konta lub Modile.pl w każdym czasie, o czym poinformuje Użytkownika, w szczególności w przypadku prowadzenia prac technicznych lub awarii Modile.pl, sieci Internet lub jej operatora lub w przypadku stosowania przez tych Użytkowników sprzętu lub oprogramowania wpływającego na sposób odbioru treści Modile.pl, (e) wykorzystywania wpisów, zdjęć i innych materiałów zamieszczonych w Modile.pl lub przesłanych do Modile przez Użytkownika na zasadach określonych Regulaminem.
    
 7. POLITYKA PRYWATNOŚCI I PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH
  1. Polityka prywatności obowiązująca na Modile.pl jest dostępna pod niniejszym adresem „Polityka prywatności”. Użytkownik podczas pierwszej wizyty na Modile.pl zapoznaje się z jej treścią i dokonuje jej  dobrowolnej akceptacji stosownie do postanowień Polityki prywatności.
    
 8. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ORAZ PRAWA AUTORSKIE
  1. Wszelkie zastrzeżone znaki towarowe, handlowe, gospodarcze oraz nazwy własne należące do podmiotów trzecich są używane przez Modile w ramach Modile.pl wyłącznie w celach identyfikacyjnych i informacyjnych.
  2. Szata graficzna, układ treści, materiały lub jakiekolwiek inne utwory w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm.)  zamieszczane przez Modile w ramach Modile.pl mogą być wykorzystane przez Użytkowników tylko w celach informacyjnych lub od użytku osobistego.
  3. Korzystanie z materiałów graficznych, tekstowych, materiałów audiowizualnych, i/lub baz danych oraz innych elementów zawartych w Modile.pl, nie oznacza nabycia przez Użytkownika jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do tych utworów lub baz danych Modile – w szczególności zabronione jest modyfikowanie, retransmitowanie niezależnie od użytych środków przekazu lub kopiowanie fragmentów, części lub całości treści Modile.pl, w szczególności w zabronione jest pobieranie zawartości baz danych i jej następcze wykorzystywanie w całości lub w istotnej - co do jakości lub ilości - części.
  4. Użytkownik wyraża zgodę na nieodpłatne i nieograniczone czasowo i terytorialnie wykorzystanie i rozpowszechnianie jego wizerunku i/lub głosu lub innych osób przez Modile  - w zakresie zamieszczonych przez Użytkownika materiałów lub treści w ramach Modile.pl lub na potrzeby zamieszczenia tych treści lub materiałów w innych serwisach internetowych lub innych stron internetowych, z których Modile korzysta podczas prowadzonej działalności gospodarczej, reklamowej i promocyjnej. Licencja, określona w zdaniu poprzednim, uprawnia Modile do publikacji wizerunku lub głosu Użytkownika w takich mediach jak Internet, prasa, radio, telewizja, telefonia komórkowa i stacjonarna.
  5. Użytkownik oświadcza, że w przypadku udostępnienia, opublikowania lub zamieszczenia w na Modile.pl – materiałów lub treści stanowiących utwór w rozumieniu ustawy o prawach autorskich i prawach pokrewnych (Dz.U. 1994 Nr 24 poz. 83 z późn. zm) –  udziela Modile i podmiotom z grupy kapitałowej Modile, niewyłącznej, bezpłatnej, nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji w odniesieniu tych utworów na następujących polach eksploatacji: (a) utrwalenie i zwielokrotnianie utworu i jego fragmentów techniką drukarską, reprograficzną, techniką zapisu komputerowego, magnetycznego, techniką cyfrową i światłoczułą, na dysku komputerowym, (b) wykorzystywanie w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub fragmentach, wraz z prawem włączania utworów ( lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów), (c) wprowadzenie do obrotu w kraju i za granicą egzemplarzy utworu oraz nośników, na których utwór został utrwalony, użyczanie i najem utworu oraz egzemplarzy, na których utwór został utrwalony, oraz wymianę nośników, na których utwór utrwalono; wyświetlanie i wystawianie, (c) nieodpłatne lub odpłatne wypożyczenie lub udostępnienie zwielokrotnionych egzemplarzy innym podmiotom oraz rozporządzanie zwielokrotnionymi egzemplarzami na podstawie zawartych umów barterowych, (d) wprowadzanie do obrotu, (e) publiczne wykonanie, odtwarzanie, nadawanie analogowe lub cyfrowe w jakimkolwiek systemie lub technologii, w tym udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego/nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice ( w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu, (f) prawo do dostosowania do formatu urządzeń mobilnych i innych urządzeń, (g) rozpowszechnianie wszystkimi dostępnymi środkami, w tym publiczne wyświetlenie, odtworzenie, nadanie lub udostępnienie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego/nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym, w tym poprzez stacje naziemne, za pośrednictwem satelity, sieci kablowe, telekomunikacyjne lub multimedialne, bazy danych, serwery lub inne urządzenia i systemy, w tym także osób trzecich, w obiegu otwartym lub zamkniętym, w jakiejkolwiek technice (w tym analogowej lub cyfrowej), systemie lub formacie, z lub bez możliwości zapisu (h) wprowadzenie w całości lub w części do sieci komputerowej Internet, do sieci multimedialnych i telekomunikacyjnych w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanego Użytkownika łącznie z utrwalaniem materiałów w pamięci RAM w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i czasie przez siebie wybranym; wraz z prawem do dokonywania opracowań i zmian na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz poza jej granicami a także (i) zezwala Modile na wykonywanie zależnego prawa autorskiego, (j) wykorzystanie utworu w działalności reklamowej i promocyjnej, w szczególności w charakterze materiału reklamowego lub promocyjnego lub też w charakterze elementu materiałów reklamowych lub promocyjnych, bez prawa do rozpowszechniania utworu w sposób umożliwiający jego uruchomienie lub skopiowanie jego kodu źródłowego, (k) publiczne udostępnianie utworu i jego fragmentów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
  6. Usunięcie przez Użytkownika Konta – nie wpływa ważność udzielonych przez Użytkownika licencji na rzecz Modile jak również upoważnia Modile do ich dalszych archiwizowania i przechowywania w miejscu i czasie wybranym przez Modile.
    
 9. ZWOLNIENIE MODILE Z ODPOWIEDZIALNOŚCI
  1. Modile nie jest odpowiedzialne za: (a) treści i materiały zamieszczane przez Użytkowników w ramach Modile.pl (b) autentyczność zamieszczanych przez Użytkowników lub Sklepu informacji oraz decyzji innych Użytkowników na ich podstawie podjętych, (c) utratę, uszkodzenie danych, materiałów i komentarzy zamieszczonych przez Użytkowników w wyniku awarii sprzętu, działań osób trzecich, błędów systemowych, Internetu, działalności złośliwego oprogramowania, (d) działań podjętych względem Kont, materiałów i treści Użytkownika na podstawie niniejszej Regulaminu (e) treść materiałów reklamowych, marketingowych i promocyjnych Sklepów.
  2.  Modile dokłada należytej staranności w celu dokonywania następczej weryfikacji treści i  materiałów zamieszczanych przez Użytkowników – w tym celu Modile prosi o zgłaszanie przez Użytkowników wszelkich zauważonych naruszeń Regulaminu.
  3. W przypadku gdyby, którekolwiek z oświadczeń Użytkownika okazało się nieprawdziwe, niezgodne ze stanem faktycznym lub prawnym, w szczególności w zakresie posiadania majątkowych praw autorskich, zgód na publikację wizerunku – Użytkownik zobowiązany jest do zwolnienia Modile z odpowiedzialności lub do naprawienia szkody powstałej na tej podstawie.
    
 10.   ROZPATRYWANIE ZGŁOSZEŃ I POMOC
  1. Modile dąży do ciągłej poprawy i rozszerzenia funkcjonalności serwisu Modile.pl. Jeśli Użytkownik posiada sugestie, które mogą wpłynąć na poprawę jakości prezentowanych przez Modile.pl treści Modile – prosimy o kontakt: (a) w formie pisemnej na adres: Modile.pl sp. z o.o., al. Niepodległości 118/90 (02-577 Warszawa) lub (b) na adres poczty elektronicznej: biuro@modile.pl. Jednocześnie, Modile zastrzega, że Użytkownikowi nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenia (finansowe lub inne) za przekazane sugestie jak również Modile nie ma obowiązku ich wdrażania lub akceptacji.
  2. Modile rozpatruje zasadności każdego zgłoszenia według kolejności jego wpływu w terminie 14 dni od daty ich otrzymania. Dalszy kontakt z Użytkownikiem będzie odbywał się na adres e-mail, z którego zgłoszenie zostało dostarczone do Modile bądź pisemnie jeśli zgłoszenie zostało dostarczone w przedmiotowej formie.
  3. Każdorazowe zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko Użytkownika, jego adres zamieszkania i adres poczty elektronicznej jak również zwięźle określać opis zdarzeń faktycznych, będących przedmiotem zgłoszenia.
  4. Modile zastrzega sobie prawo do pozostawienia zgłoszenia bez rozpatrzenia, jeśli przedmiot zgłoszenia związany jest z (1) nieznajomością postanowień Regulaminu lub (2) nie stosowania się do wskazówek i wytycznych przekazywanych przez Modile za pośrednictwem Konta, Modile.pl lub poczty elektronicznej.
  5. Modile zastrzega sobie prawo do opublikowania treści i przedmiotu zgłoszenia na Modile.pl lub innych stronach internetowych Modile – jeśli uzna to właściwe, konieczne lub warte udostępnienia szerszemu gronu Użytkowników.
    
 11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Jeżeli którekolwiek postanowienie Regulaminu okaże się nieważne, pozostałe postanowienia zachowują ważność.
  2. Prawem właściwym w zakresie interpretacji Regulaminu jest prawo polskie.
  3. W sprawach nieuregulowanych postanowieniami Regulaminu – stosuje się odpowiednio przepisy prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności kodeksu cywilnego.
  4. Modile zastrzega sobie prawo do zmiany postanowień Regulaminu, o czym poinformuje Użytkownika niezwłocznie, najpóźniej na 14 dni przed wejściem w życie tej zmiany: (1) za pośrednictwem Modile.pl oraz dostępnej zakładki „Regulamin”; lub (2) wiadomości e-mail; lub (3) za pośrednictwem informacji przesłanej do Konta Użytkownika – na co Użytkownik wyraża zgodę.
  5. Wszelkie spory powstałe na tle niniejszego Regulaminu będzie rozpatrywał sąd powszechny, którego właściwość zostanie ustalona na podstawie przepisów Kodeksu Postepowania Cywilnego.
  6. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem 15.04.2017 r.
do góry
X

Drogi użytkowniku!

Aby dostarczać Ci treści coraz lepiej dostosowane do Twoich preferencji oraz, aby doskonalić nasze usługi będziemy wdzięczni za zgodę na przetwarzanie Twoich danych.

Administratorem Twoich danych osobowych jest Modile.pl sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie („Modile.pl”) jak również mogą je przetwarzać Partnerzy, z którymi współpracujemy. Zbierane przez Nas dane wykorzystywane są w szczególności w celach prezentacji treści i reklam o tematyce związanej z Twoimi zainteresowaniami lub upodobaniami jak również w celach statystycznych pozwalających na doskonalenie naszych usług oraz funkcjonalności serwisu internetowego.

Masz prawo do:

 1. uzyskania informacji dotyczących Twoich danych;
 2. żądania sprostowania Twoich danych;
 3. żądania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania Twoich danych;
 4. przenoszenia Twoich danych (o ile będzie to technicznie możliwe);
 5. złożenia skargi do właściwego organu nadzoru.

Naciśnięcie „Przejdź do serwisu”, zamknięcie niniejszej wiadomości lub dalsze korzystanie z funkcjonalności serwisu, dla której niezbędne jest przetwarzanie Twoich danych osobowych będzie stanowiło potwierdzenie wyrażenia zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych. Zgoda w szczególności dotyczy danych zawartych w udostępnianych w celach marketingowych plikach cookies, celem profilowania oraz analizy przez Modile.pl i Partnerów. Wyrażenie zgody jest dobrowolne a zgoda może być przez Ciebie w każdej chwili wycofana.

Więcej szczegółowych informacji, w szczególności dotyczących Partnerów – znajduje się w Polityka Prywatności.